က်န္းရွီးျပည္နယ္တြင္ စပါးနွင္႔ မုန္ညင္းစိမ္း အလွည္႔က် စုိက္ပ်ိဳးနည္းျဖင္႔ လယ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြ တုိးလာေစသည္

(GMT+08:00)2022-10-24 11:38:40  

    ယခုရက္မ်ားတြင္ က်န္းရွီးျပည္နယ္ နန္ခ်မ္းၿမိဳ႕မွ လယ္သမားမ်ားသည္ စပါး ရိတ္သိမ္းရင္း ေဆာင္းရာသီ မုန္ညင္းစိမ္း စိုက္ပ်ိဳးရင္းနွင္႔ အလုပ္မ်ားေနပါသည္။ ယခုနွစ္မ်ားတြင္ နန္ခ်မ္းၿမိဳ႕သည္ စပါးနွင္႔ မုန္ညင္းစိမ္း အလွည္႔က် စုိက္ပ်ိဳးနည္းကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳၿပီး လယ္ေျမ အသုံးျပဳနွုန္းကုိ တုိးျမွင္႔ေနသည္။ ဤသုိ႔ျဖင္႔ လယ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြ တုိးလာေစၿပီး ေက်းလက္ေတာရြာ ရွင္သန္ေရးကုိ တုိးျမွင္႔ေနပါသည္။