တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္၂၀ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ က်င္းပၿပီးစီး၊ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ပိတ္ပဲြ အစည္းအေဝးကို ႀကီးမွဴးက်င္းပကာ အေရးႀကီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-10-23 16:35:37  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္၂၀ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကို ယခုလ ၂၂ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ပီကင္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီးတြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ပိတ္ပဲြ အစည္းအေဝးတြင္ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၃၃၈ဦးတို႔သည္ အႀကိမ္သစ္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ စည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ကို မဲေပးေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၿပီး ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ စည္းကမ္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ညီလာခံတြင္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ ေနာက္ပိုင္း၌ ရွီက်င့္ဖိန္ ေခတ္ကာလသစ္ တရုတ္ ဝိေသသ ထူးျခားခ်က္ ပါရွိေသာ ဆိုရွယ္လစ္ အေတြးအေခၚ ဆိုင္ရာ သေဘာတရား ေအာင္က်ိဳးရလဒ္သစ္မ်ားကို တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားၿပီး တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္၂၀ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံမွ တင္ျပေသာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္အရ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒတြင္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ကို ထိန္းညွိေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေစရာ တရုတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ၂၀၃၅ခုႏွစ္တြင္ ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္မီေရးကို အေျခခံ အားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ၂၁ရာစုႏွစ္ အလယ္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ကို အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ေခတ္မီ ဆိုရွယ္လစ္ ႏိုင္ငံ အျဖစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးရန္ သတ္မွတ္ေပးသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ဒုတိယ ႏွစ္၁၀၀ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္း ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။

ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ပိတ္ပဲြ အစည္းအေဝးကို ႀကီးမွဴးက်င္းပၿပီး အေရးႀကီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။ ၄င္းက တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္း ခရီးစဥ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီး ခရီးစဥ္သစ္ အတြက္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေခတ္ကာလသစ္ႏွင့္ ခရီးစဥ္သစ္တြင္ ကမၻာသူကမၻာသားမ်ားအား အျမင္သစ္ျဖင့္ ၾကည့္ေစေအာင္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ အံ့ခ်ီးဖြယ္ရာသစ္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အျပည့္အဝ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ တစ္ျပည္လံုး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ျပည္သူမ်ားကို ဦးေဆာင္ၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္မီ ႏိုင္ငံ ဘက္စံု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ မြန္ျမတ္ေသာ တရုတ္ အမ်ိဳးသား ရွင္သန္မႈ ဘက္စံု တြန္းအားေပးေရး အတြက္ စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းရန္ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ပါတီ တစ္ရပ္လံုးအား ႏိႈးေဆာ္သည္။