တရုတ္သည္ အရည္အေသြးျမင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးလည္မသုန္ တြန္းအားေပးၿပီး ကိုယ္တိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးျဖင့္ ကမၻာအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္သည္ဟု ရွီက်င့္ဖိန္ ဆို

(GMT+08:00)2022-10-23 16:41:22  

ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ အႀကိမ္၂၀ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ နုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖဲြ႔သစ္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၿပီး ရွီက်င့္ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ နုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ရာတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္ က လက္ရွိ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္မီႏိုင္ငံကို ဘက္စံုတည္ေဆာက္ရန္ ခရီးစဥ္သစ္သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ဒုတိယ ႏွစ္တစ္ရာႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္သို႔ ခ်ီတက္ကာ တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရးျဖင့္ မြန္ျမတ္ေသာ တရုတ္အမ်ိဳးသား ရွင္သန္ေရးကို ဘက္စံုတြန္းအားေပးေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ေရရွည္ကာလတြင္ ဆက္လက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အေျခခံ အေျခအေန ေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ေရးကို ဘက္စံုေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ရန္ ဦးလည္မသုန္ စြဲကိုင္ၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးလည္မသုန္ တြန္းအားေပးကာ ကိုယ္တိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးျဖင့္ ကမၻာအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္ က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနျဖင့္ မိမိ ကိုယ္ကို ေတာ္လွန္ေရးကို တစ္ေလွ်ာက္လံုး တြန္းအားေပးၿပီး ပါတီကို ဘက္စံုတင္းက်ပ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တြန္းအားေပးကာ ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ သက္တမ္းရွိေသာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႀကီးကို မိမိကိုယ္ကိုေတာ္လွန္ေရးတြင္ အဆက္မျပတ္ ရွင္သန္လာ ေစေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သူမ်ား အားကိုးမႈ အရွိဆံုး၊ အခိုင္မာဆံုးေသာ ေက်ာရိုးမ႑ိဳင္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ျဖစ္လာေစေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္ က တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ ကမၻာ ႏွင့္ ခြဲ၍မရေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံကို လုိအပ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ လူသားတစ္ရပ္လံုး၏ တူညီ ေသာတန္ဖိုးမ်ားကို ထြန္းကားေစေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းၿပီး ကမၻာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တြန္းအားေပးကာ လူသားကံၾကမၼာတူအသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ရန္ ဆက္လက္တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။