စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံး စက္ယႏၲရားမ်ားသည္ ဝါဂြမ္းရိတ္သိမ္းေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳ

(GMT+08:00)2022-10-22 12:30:41  

ေအာက္တိုဘာလသည္ ရွင္းက်န္းေဒသ ဝါဂြမ္းရိတ္သိမ္းမႈအတြက္ အလုပ္အမ်ားဆုံး အခ်ိန္ကာလျဖစ္ၿပီး၊ ဝါဂြမ္းေကာက္ယူစက္မ်ားသည္ ဝါဂြမ္းေျမတြင္ သြားလာေရြးခ်ယ္ ေနၾကသည္။ ရွင္းက်န္းစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ရွင္းက်န္းဝါဂြမ္း၏ စက္ေကာက္မႈႏႈန္းသည္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ေက်ာ္လြန္ သြားမည္ဟု ခန႔္မွန္းရသည္။