တရုတ္ ဖူက်န္႔ျပည္နယ္အနီးရိွ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ပင္လယ္ေရေမွာ္(laver)မ်ားကို ရိတ္သိမ္းေန

(GMT+08:00)2022-10-22 12:52:42  

တရုတ္ႏိုင္ငံ ဖူက်န္႔ျပည္နယ္ ရွားဖူခရိုင္အနီးရိွ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ပင္လယ္ေရေမွာ္ မိုေပါင္း ၆၅၀၀၀ စိုက္ပ်ဳိးထားၿပီး ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ က်ေရာက္လာၿပီးေနာက္ တံငါသည္မ်ားသည္ ေလွမ်ားျဖင့္ ပင္လယ္ေရေမွာ္ကို္ ရိတ္သိမ္းၾကသည္။ ရွားဖူခရိုင္ကို တရုတ္ ပင္လယ္ေရေမွာ္ရြာဟု အမည္တြင္ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏမွာ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၁ ဘီလီယံခန္႔ရိွကာ ပင္လယ္ေရေမွာ္သည္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ား၏  ၀င္ေငြမ်ားေစေသာ အဓိကလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။