တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ က်င္းပၿပီးစီး

(GMT+08:00)2022-10-22 14:14:24  

၇ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ပီကင္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီးတြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

ညီလာခံတြင္ အႀကိမ္၂၀ ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ စည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခဲ့ရာ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ ဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ စည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကို အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံႏွင့္ ညီလာခံတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီသည္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အျမင့္ဆံုးဦးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို ၅ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။