ဒုတိယအသုတ္ ႏိုင္ငံတကာ Wetland ၿမိဳ႕ စာရင္းမွာ တရုတ္ၿမိဳ႕ ၇ ၿမိဳ႕ ထည့္သြင္း

(GMT+08:00)2022-10-22 15:30:37  

ဒုတိယအသုတ္ ႏိုင္ငံတကာ Wetland ၿမိဳ႕ စာရင္းကို မၾကာခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ ပါတယ္။ တစ္ကမၻာလံုးမွ ၿမိဳ႕ ၂၅ ၿမိဳ႕ဟာ အဆိုပါစာရင္းမွာ ထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ ဟိုေဖနဲ႔ က်ီနင္ စတဲ့ၿမိဳ႕ ၇ၿမိဳ႕ကုိ စာရင္းမွာ ထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ အခု အထိ တစ္ကမၻာလံုး ႏိုင္ငံတကာ Wetland ၿမိဳ႕ ၄၃ၿမိဳ႕ထဲမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕၁၃ၿမိဳ႕ပါဝင္ၿပီး အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။