၂၀ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ စည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့

(GMT+08:00)2022-10-22 12:29:31  

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံတြင္ ၂၀ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ စည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ ခဲ့သည္။