တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ သဘာပတိအဖဲြ႔ တတိယအၾကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပ၊ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အစည္းအေဝးကုိ ႀကီးမႉး က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-10-21 16:07:50  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ သဘာပတိအဖဲြ႔ တတိယအၾကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ပီကင္း ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ ရဲေဘာ္ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ႀကီးမႉး က်င္းပခဲ႔ပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ အၾကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားနွင္႔ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဗဟိုစည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ အရန္အဖဲြ႔ဝင္မ်ား အမည္စာရင္းမူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳၿပီး ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔အသီးသီးသုိ႔ ေလ႔လာေဆြးေႏြးဖုိ႔ တင္ျပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ႔သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ညေနပုိင္းနွင္႔ ၂၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ပါတီ ညီလာခံတြင္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ အသီးသီးတုိ႔၏ မ်က္နွာစုံညီ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ က်င္းပၿပီး ပါတီဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဗဟုိစည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔ဝင္ မ်ားနွင္႔ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္မႈကုိ ေရွ႕ဆင္႔ေနာက္ဆင္႔ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

  ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ပါတီညီလာခံတြင္ တရားဝင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မႈကုိ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။