“ဂႏၱဝင္စာသားမ်ားထဲမွ အေတြးအေခၚသစ္မ်ား” (အတြဲ ၃)ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ လုံျခဳံေရး

(GMT+08:00)2022-10-21 12:30:51  

“ဂႏၱဝင္စာသားမ်ားထဲမွ အေတြးအေခၚသစ္မ်ား” (အတြဲ ၃) ယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာ၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာကို နက္႐ိႈင္းစြာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ျခင္း

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ အထူးအစီအစဥ္

ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ လုံျခဳံေရး


"မိမိတို႔ဟာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျခင္းထက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္းထက္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ zero sum ထက္ အက်ိဳးတူျဖစ္ထြန္းျခင္း ဆိုတဲ့ လုံျခဳံမႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ေလွ်ာက္လွမ္းရပါမယ္။"

႐ွီက်င့္ဖ်င္