ေခတ္သစ္ ၁၀ နွစ္အတြင္းတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံနွင္႔သံတမန္ဆက္ဆံေရးထားရွိေသာ ႏိုင္ငံ ၁၇၂ ႏိုင္ငံမွ ၁၈၁ ႏိုင္ငံအထိ တိုးလာ

(GMT+08:00)2022-10-21 11:41:44  

တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေကာ္မတီဝင္၊ ဒုႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမာေခ်ာင္ေရႊသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေခတ္သစ္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းတြင္ တရုတ္ထူးျခားခ်က္ဝိေသသ ပါရွိေသာ နုိင္ငံႀကီး သံတမန္ေရးသည္ က႑စံု ဆန္းသစ္ေသာ သမိုင္းဝင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင္႔ သံတမန္ဆက္ဆံေရးထားရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၁၇၂ ႏိုင္ငံမွ ၁၈၁ ႏိုင္ငံအထိ တိုးမ်ားလာေၾကာင္း၊ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားနွင္႔ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ထားရွိမႈပမာဏမွာ ၄၁ တဲြ မွ ၁၁၃ တဲြ အထိ တိုးလာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။