"ဂႏၴဝင္စာသားထဲကအေတြးအေခၚသစ္"(အတြဲ၃)လူသားႏွင့္သဘာဝ သဟမွ်တစြာ အတူေနထိုင္ေရး

(GMT+08:00)2022-10-21 12:44:49  

"ဂႏၴဝင္စာသားထဲကအေတြးအေခၚသစ္"(အတြဲ၃)ယဥ္ေက်းမႈျမစ္ဖ်ားကိုရွာေဖြ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနည္းဗ်ဴဟာကိုစိတ္ျဖာၾကည့္

အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္အစည္းအေဝးႀကီးအထူးထုတ္(၃)

လူသားႏွင့္သဘာဝ သဟမွ်တစြာ အတူေနထိုင္ေရး

       “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္မီေရး တည္ေဆာက္ျခင္းက အေရးပါတဲ့ ထူးျခားဝိေသသေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ အဲဒီထဲက တစ္ခုကေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေခတ္မီေရးက လူသားနဲ႔သဘာဝ သဟမွ်တစြာ အတူယွဥ္တဲြ ေနထိုင္တဲ႔ ေခတ္မီေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ပိုင္း ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ စိတ္ပုိင္း ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ေရးကို တစ္ၿပိဳင္နက္ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ဖို႔ အေလးထားပါတယ္”

 ---- ရွီက်င့္ဖိန္