တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ၏ သတင္းစင္တာ၌ ပဥၥမအႀကိမ္ စုေပါင္းအင္တာဗ်ဴးကို ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2022-10-21 11:17:54  

ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ ညက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ၏ သတင္းစင္တာ၌ ပဥၥမအႀကိမ္ စုေပါင္းအင္တာဗ်ဴးကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ ခ်င္ဟိုင္းျပည္နယ္၊ နင္ရွေဟြလူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၊ ရွင္းက်န္းေဝဂါကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၊ ဗဟိုႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ရံုးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဗဟိုေငြေရးေၾကးေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ဗဟိုမွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔မ်ားမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက ညီလာခံသို႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာကို ေလ့လာ ေဆြးေႏြးမႈအေျခအေနမ်ားအား မိတ္ဆက္ေျပာၾကားသည့္အျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

      ၄င္းေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက ညီလာခံစတင္က်င္းပၿပီးေနာက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ညီလာခံသို႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ၄င္းအစီရင္ခံစာမွာ ပါတီတစ္ရပ္လံုး၏ အသိဉာဏ္ကို စုစည္း ၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေဖာ္ျပကာ ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ငန္း ခ်ီတက္ရန္ ဦးတည္ခ်က္ကို တစ္ဆင့္တက္ ရွင္းလင္း လမ္းညႊန္ေပးခဲ့သည္ဟု တညီတညြတ္တည္းယူဆၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။