တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရးမွာ တရုတ္အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-10-21 11:13:02  

ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ေၾကာင္း၊ ညီလာခံတြင္ တင္ျပေသာ တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရးမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံအား ပိုမိုႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ၾကပါသည္။

      ဗင္နီဇြဲလားဗဟိုတကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သိပၸံနည္းပညာေရးရာဌာနမွ ဆရာ John Burns က ညီလာခံတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ေခတ္သစ္ တရုတ္ထူးျခားခ်က္ဝိေသသ ပါရွိေသာ ဆုိရွယ္လစ္ကို အင္တိုက္ အားတိုက္ တည္ေဆာက္ေနၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ လူသားကံၾကမၼာတူအသိုက္အဝန္းကို တည္ေဆာက္ရန္ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

       ေတာင္ကိုရီးယား အေရွ႕အာရွသုေတသနဌာန ဥကၠ႒၊ ေတာင္ကိုရီးယား-တရုတ္ တစ္ကမၻာလံုးအသင္း ဥကၠ႒ ဝူစူကန္က အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရးကို တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အဆက္မျပတ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သူမ်ားသည္ ယံုၾကည္စိတ္အျပည့္အဝျဖင့္ တရုတ္ပံုစံ ေခတ္မီ ေရးတည္ေဆာက္မႈကို တြန္းအားေပးၾကသည္ဟု အဆက္မျပတ္ခံစားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      နီေပါယဥ္ေက်းမႈ၊ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး Shrestha က ညီလာခံသို႔တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရးဟူေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သေဘာတရားကို တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းမွာ အလြန္အေရးႀကီးသကဲ႔သို႔ လက္ေတြ႔အေျခအေနႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ နည္းပညာႏွင့္ သိပံၸနည္းပညာ စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာရရွိခဲ့သျဖင့္ အတုယူေလ့လာ ဖြယ္ရာ မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအနာဂတ္ကို ဆက္လက္ဖန္တီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။