တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ သတင္းစင္တာသည္ ႏုိင္ငံျခားေရးဆုိင္ရာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-10-21 13:54:25  

၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ သတင္းစင္တာသည္ ပီကင္း၌ စတုတၳအႀကိမ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ က်င္းပခဲ့သည္။

      တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေကာ္မတီဝင္၊ ဒုဝန္ႀကီးမာေက်ာင္ရႈ က “ကြဲျပား ေနေသာ ကမာၻႀကီးသည္ မည္သူ႔၏အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္မွ် မကိုက္ညီသလို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ မ်ားသည္ ကမာၻႀကီးကို အဆုံးစြန္ထိ ဦးတည္သြားေစမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသား ကံၾကမၼာတူ အသုိက္အဝန္း တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးက ျပည္သူမ်ား၏ အနာဂတ္ တည္ရွိရာေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုဗစ္-၁၉ကပ္ေရာဂါ တစ္ကမၻာလံုး ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏွင့္ ယူကရိန္း အက်ပ္အတည္းသည္ လူသားကံၾကမၼာတူအသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အမွန္တရားႏွင့္ အေရးပါမႈကို ထပ္မံသက္ေသျပခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔သည္ သမုိင္းေၾကာင္းမွန္ကန္ေသာဘက္တြင္ ျပတ္သားစြာ ရပ္တည္သကဲ့သုိ႔ လူသား ယဥ္ေက်းမႈ တုိးတက္ေရးဘက္တြင္ ျပတ္သားစြာ ရပ္တည္ကာ ကမာၻႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အခိုင္အမာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရင္း မိမိကုိယ္တုိင္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈကို ရွာၾကံၿပီး မိမိကုိယ္တုိင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈျဖင့္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။