ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္း ေလွ်ာက္လွမ္းသည္႔ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ကမၻာႀကီး၏ အၿမဲတေစ အခြင္႔အလမ္း ျဖစ္သည္

(GMT+08:00)2022-10-21 11:14:40  

ပီကင္း၌ က်င္းပေနေသာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံမွာ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ရွီက်င္႔ဖိန္က ညီလာခံသုိ႔ တင္ျပထားသည္႔ အစီရင္ခံစာမွာ တရုတ္နုိင္ငံက ကမၻာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရန္နွင္႔ အက်ိဳးတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ တြန္းအားေပးရန္ ျဖစ္သည္႔ နုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ တစ္ေလွ်ာက္လုံး စဲြကုိင္ၿပီး လူသား ကံၾကမၼာတူ အသုိက္အဝန္း တည္ေထာင္မႈကုိ အစြမ္းကုန္ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။ ယင္းသည္ တရုတ္နုိင္ငံ၏ ေခတ္မီေရးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္စြာ တုိးတက္ေစေရးဆုိင္ရာ သႏၷိ႒ာန္နွင္႔ ယုံၾကည္စိတ္ကုိ ျပသထားပါသည္။

နုိင္ငံတကာ အကဲခတ္ ပညာရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဘာျဖစ္လုိ႔ တရုတ္နုိင္ငံက နွစ္ေပါင္း သုံးေလးငါးဆယ္နွင္႔သာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ားက နွစ္ေပါင္း သုံးေလးငါးရာနွင္႔ ျဖတ္သန္းရသည္႔ စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးသည္႔ လမ္းစဥ္ကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ျဖတ္သန္း နုိင္ခဲ႔ၿပီး စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္ျခင္းနွင္႔ လူမႈေရး ေရရွည္ တည္ၿငိမ္ျခင္း ျဖစ္သည္႔ အံ႔ဖြယ္ နွစ္ခုကုိ ဖန္တီးနုိင္ခဲ႔သနည္း ဟူျခင္းကုိ ေလ႔လာစူးစမ္းေနၾကပါသည္။

ယင္းသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တရုတ္ျပည္သူမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ၿပီး ဆင္းရဲ ပင္ပန္း ခက္ခဲမႈမ်ားခံ၍ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သည္႔ ရလဒ္ ျဖစ္သလုိ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္း ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ အစဥ္တစိုက္ စဲြကုိင္ျခင္း၏ ရလဒ္လည္း ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းသည္ တရုတ္နုိင္ငံ၏ ေခတ္မီေရးကုိ လ်င္ျမန္စြာ ေဖၚေဆာင္ေစနုိင္ခဲ႔သည္႔အျပင္ ကမၻာ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းရးနွင္႔ တုိးတက္ေရးအတြက္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စြမ္းအားမ်ားကုိ ထည္႔သြင္းေပးခဲ႔ပါသည္။ ၿပီးခဲ႔သည္႔ ၁၀ နွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္စီးပြားေရးသည္ ကမၻာ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚ ပ်မ္းမွ် အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္မႈနႈန္းမွာ ၃၈.၆ ရာခုိင္နွုန္း ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ႔စီးပြားေရး တုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ပထမ ေမာင္းနွင္အား ျဖစ္လာပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၏ အေျခခံျဖစ္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အာမခံခ်က္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သည္႔ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မိမိကုိယ္တုိင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ တုိးျမွင္႔ၿပီး မိမိကိုယ္တုိင္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈျဖင္႔ ကမၻာ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္၍ အက်ိဳးတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အားသစ္ေလာင္းေပးျခင္းသည္ တရုတ္နုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္း ပင္ ျဖစ္သည္ဟု China Media Group မွ သတင္း ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္တြင္ ေရးသား ေဖၚျပ ထားပါသည္။