ပင္လယ္ေပၚ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း ပန္းခ်ီကားလို လွပ

(GMT+08:00)2022-10-19 17:04:18  

ယခုရက္မ်ားတြင္ ရွန္းတုန္းျပည္နယ္ ရြန္ခ်န္ျမိဳ႕ ဆန္းကိုးပင္လယ္ေကြ႔ ပင္လယ္ ေမြးျမဴေရးျခံမွာ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားသည္ ေမြးျမဴေလွေမာင္းျပီး ေဆာင္းဦးရာသီ ေမြးျမဴေရး အလုပ္မ်ားကို စည္ကားစြာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ရွန္းတုန္းျပည္နယ္ ရြန္ခ်န္ျမိဳ႕သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ က်န္းမာေသာပင္လယ္စာေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ကင္းမဲ့ေသာ ျမစိမ္းေရာင္ ေမြးျမဴေရးစံျပဇုန္ျဖစ္ျပီး တစ္ျမိဳ႕လံုးတြင္ ပင္လယ္ျပင္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ဧရိယာမွာ မိုေပါင္း ၅သိန္း၆ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္။