နုိင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ တက္ၾကြစြာ ေရာေနွာေပါင္းစပ္ပါဝင္သြားမည္ဟု ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအို အလႊာေပါင္းစုံမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဆုိ

(GMT+08:00)2022-10-19 16:00:09  

ေဟာင္ေကာင္နွင္႔ မကာအုိအလႊာေပါင္းစုံမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံသုိ႔ တင္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာသည္ နုိင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ ေဟာင္ေကာင္နွင္႔ မကာအုိတုိ႔ တက္ၾကြစြာ ေရာေနွာေပါင္းစပ္ပါဝင္ေရးအတြက္ ဦးတည္ခ်က္ကုိ ညႊန္ျပထားၿပီး အခြင္႔အလမ္းသစ္မ်ားကုိ ဖန္တီးကာ ေဟာင္ေကာင္နွင္႔ မကာအုိေမြးခ်င္းေပါက္ေဖၚမ်ား၏ ယုံၾကည္စိတ္ကုိ မ်ားစြာ တုိးလာေစေၾကာင္း အသီးသီးေဖၚျပခဲ႔ၾကသည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ေဟာင္ေကာင္ PuiKiu အလယ္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဝူဟြမ္က်ယ္က ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးရွီက်င္႔ဖိန္က သိပံၸပညာနွင္႔ ပညာေရးကုိ အားကုိးၿပီး နုိင္ငံေတာ္ ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစေရး၏ အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ ထပ္မံေျပာဆိုခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းမွတစ္ဆင္႔ ေဟာင္ေကာင္၏ နုိင္ငံတကာသိပံၸနည္းပညာဆန္းသစ္တီထြင္ေရးစင္တာအျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ တြန္းအားေပးျခင္းကုိယ္၌ပင္ အမိနုိင္ငံအားအက်ိဳးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဟာင္ေကာင္မွ လူငယ္မ်ားက ပုိမုိနားလည္ သိရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

မကာအုိအမ်ိဳးသမီးမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ဟုိဒင္ယီကလည္း အစီရင္ခံစာထဲပါ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္မ်ားသည္ မကာအုိ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အခြင္႔အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးၿပီး မိမိတုိ႔သည္ အနာဂတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ယုံၾကည္စိတ္အျပည္႔ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ပါသည္။