ပါတီညီလာခံဆိုင္ရာ ဒုတိယအၾကိမ္ စုေပါင္းမီဒီယာေတြ႔ဆံုပဲြကို သတင္းစင္တာ၌ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-10-19 17:38:06  

ယမန္ေန႔ ၁၈ ရက္ေန႔ညက တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံဆိုင္ရာ ဒုတိယအၾကိမ္ စုေပါင္းမီဒီယာေတြ႔ဆံုပဲြကို သတင္းစင္တာ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေဟလုံက်န္း၊ ရွန္ဟိုင္း၊ က်န္းစူး၊ က်ယ့္က်န္း၊ အန္းေဟြး၊ ဖူက်န္႔ႏွင့္ က်န္းရွီးစသည့္ ျပည္နယ္ ၇ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံမွ အစီရင္ခံစာ ေလ့လာေရး အေျခအေနကို မိတ္ဆက္ျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

၄င္းတို႔သည္ လုပ္ငန္းအုပ္စုတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေရး စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေဒသအားလံုးတို႔၏ အားသာခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ယန္ဇီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ တစ္ေျပးညီ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေရးအေျခအေနကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။