ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လုံးျဖစ္သည္႔ ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီသည္ တရုတ္ျပည္သူမ်ားက ကုိယ္႔ဆႏၵအရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ အာမခံေပးေန

(GMT+08:00)2022-10-19 15:44:48  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကုိ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပခဲ႔ရာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိ ေကာ္မတီအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးရွီက်င္႔ဖိန္က (၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ကုိယ္စားညီလာခံသုိ႔ အစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပခဲ႔ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လုံး ျဖစ္သည္႔ ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီ၏ ထူးျခားခ်က္ဝိေသသနွင္႔ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ဘက္စုံ ရွင္းလင္းေဖၚျပၿပီး ေခတ္သစ္မွာ တရုတ္နုိင္ငံက ဆုိရွယ္လစ္ ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံေရး တုိးတက္ျခင္းအတြက္ ဦးတည္ခ်က္ကုိ ျပသထားပါသည္။

ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လုံးျဖစ္သည္႔ ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျပည္သူမ်ားကုိ ေသြးစည္းညီညြတ္စြာ ဦးေဆာင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီကုိ ရွာၾကံတုိးျမွင္႔ ေဖၚေဆာင္သည္႔ မြန္ျမတ္ေသာဖန္တီးျခင္း ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္သူမ်ားက ကုိယ္႔ဆႏၵအရ ေဆာင္ရြက္ေရး စည္းစနစ္ကုိ ပုိမုိ ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုေဖၚျပၿပီး၊ ျပည္သူမ်ားက ကုိယ္႔ဆႏၵ အရ ေဆာင္ရြက္ေရးစနစ္ဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္ကုိ အားသစ္ေလာင္းေပးရန္၊ အတုိင္ပင္ခံ ဒီမုိကေရစီကုိ ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္၊ အေျခခံအလႊာမ်ား၌ ဒီမုိကေရစီကုိ တက္ၾကြစြာ တုိးတက္ေစရန္၊ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးေသာ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ တပ္ေပါင္းစုကုိ တုိးတက္ေစၿပီး ပုိမုိခုိင္ခံ႔လာေစရန္ စသျဖင္႔ တင္ျပထားကာ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လုံး ျပည္သူ႔ ဒီမုိကေရစီ တစ္ဆင္႔တုိး တုိးတက္ေစေရးအတြက္ ဦးတည္ခ်က္ကုိ ညႊန္ျပထားပါသည္။

လြန္ခဲ႔သည္႔ ဆယ္နွစ္အတြင္း တရုတ္နုိင္ငံသည္ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဖၚေဆာင္ခဲ႔ၿပီး အသင္႔အတင္႔ ခ်မ္းသာေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္းကုိ ဘက္စုံတည္ေဆာက္နုိင္ခဲ႔ပါသည္။ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီနုိင္ငံ ဘက္စုံ တည္ေဆာက္ေရးခရီးစဥ္ကုိစတင္ၿပီး အတူဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္သုိ႔ ခ်ီတက္ ၾကပါသည္။ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လုံးျဖစ္သည္႔ ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီသည္ အားမာန္ျပည္႔ၿဖိဳးၿပီး ရွင္သန္တက္ၾကြေသာ အင္အားမ်ားကုိ ျပသလာေနသည္ဟု China Media Group မွ သတင္းေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္တြင္ ေရးသားေဖၚျပပါသည္။