တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ သဘာပတိအဖြဲ႔သည္ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-10-19 13:49:29  

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ သဘာပတိအဖြဲ႔သည္ ၁၈ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပခဲ့ျပီး ရွီက်င့္ဖိန္က အစည္းအေဝးကုိ ႀကီးမွဴး က်င္းပခဲ့သည္။

      အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္း၊ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုစည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (မူၾကမ္း)၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ(ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္း)ဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတို႔ကို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အသီးသီးတုိ႔ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ တင္ျပရန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

      အစည္းအေဝးတြင္ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ေကာ္မတီဝင္ေလာင္းႏွင့္ ဗဟုိစည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္းအျဖစ္ အဆိုျပဳထားသူမ်ား အမည္ စာရင္းကို ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အသီးသီးတုိ႔ ေလ႔လာေဆြးေႏြးဖုိ႔ တင္ျပရန္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

      အစည္းအေဝးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အသီးသီးမွ ေလ႔လာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ ေ႐ြးေကာက္ေရးနည္းလမ္းကုိလည္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။