ပါတီညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေကဒါေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ရွီက်င့္ဖိန္၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို တက္ၾကြစြာ တံု႔ျပန္

(GMT+08:00)2022-10-19 17:17:07  

ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ ကြမ္ရွီးကၽြမ္႔လူမ်ိဳးကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ ေဆြးေႏြးမႈ၌ ပါဝင္ရာတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံသို႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာ၌ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရွ႕သို႔ခ်ီတက္ရန္ ဦးတည္ခ်က္ကို တစ္ဆင့္တိုး ညႊန္ျပထားၿပီး တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံုမွ ျပည္သူမ်ားကို စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး ဦးေဆာင္ကာ ေခတ္သစ္၊ ခရီးစဥ္သစ္တြင္ တရုတ္ထူးျခားခ်က္ဝိေသသပါရွိေသာ ဆိုရွယ္လစ္ကုိ စဲြကုိင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးဆုိင္ရာ နုိင္ငံေရး ေၾကညာစာတမ္းနွင္႔ ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တစ္ရပ္လုံးႏွင္႔ တစ္ျပည္လုံး တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ပါတီ၏ အလံေအာက္တြင္ “မာေၾကာေသာ သံမဏိ တစ္တုံး” ကဲ႔သို႔ စည္းလုံးညီညြတ္ၿပီး မြန္ျမတ္ေသာ တရုတ္အမ်ိဳးသားရွင္သန္ေရး သေဘၤာႀကီး လႈိင္းေလၾကားမွ အဟုန္ျပင္းစြာ ေရွ႕သုိ႔ခ်ီတက္ရန္ တစ္စိတ္တည္း တစ္ဝမ္းတည္း လက္တဲြညီညီ တြန္းအားေပး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္ ၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေကဒါေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ တက္ၾကြစြာ တံု႔ျပန္ ရာတြင္ ညီလာခံ၏ အႏွစ္သာရကို လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ထားၿပီး စည္းလံုးညီညႊတ္ကာ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မီႏိုင္ငံ ဘက္စံုတည္ေဆာက္ေရး အခန္းက႑သစ္ကို ဖြင့္လွစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။