ဟုိင္နန္ျပည္နယ္ တုန္းေဖွါင္းျမိဳ႕ နဂါးေမာက္သီးအထြက္ေကာင္း

(GMT+08:00)2022-10-19 16:06:28  

မၾကာခင္ရက္မ်ားတြင္ ဟုိင္နန္ျပည္နယ္ တုန္းေဖွါင္းျမိဳ႕ နဂါးေမာက္သီး စုိက္ပ်ိဳးေရး စခန္းတြင္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္သုိ႔ ေရာက္ရွိျပီး လယ္ေျမထဲတြင္ ရိတ္သိမ္းမႈအလုပ္မ်ားေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း တုန္းေဖါင္းျမိဳ႕သည္ ေဒသအေျခအေနအလုိက္ အတုိင္းအတာ ႀကီးမားစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင္႔ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေစျခင္း ဟူေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအေတြးအေခၚအတုိင္း နဂါးေမာက္သီး စုိက္ပ်ိဳးေရးစခန္းကို ထူေထာင္လာခဲ့ပါသည္။ နဂါးေမာက္သီး လုပ္ငန္းသည္ ေဒသခံ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး၏ အဓိကလုပ္ငန္း ျဖစ္လာပါျပီ။