တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရးသည္ “လူတစ္ေယာက္မွ မခ်န္ထား” ဟူေသာေခတ္မီေရး ျဖစ္သည္ဟု ဖုန္းဒုိက္ဆုိ

(GMT+08:00)2022-10-19 16:05:37  

ယခုအၾကိမ္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ၏ အစီရင္ခံစာကို ဘာသာျပန္မႈတြင္ပါဝင္ေသာ လာအုိ ဘာသာ ပညာရွင္ ဖုန္းဒုိက္ က်ားလြင္ဆူသည္ လာအုိႏုိင္ငံေတာ္အသံလႊင္႔ဌာန သတင္းဌာန တာဝန္ခံအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ဖူးျပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အစဥ္တစိုက္ အာရံုစူးစုိက္ပါသည္။ သူက ယခုအၾကိမ္အစီရင္ခံစာ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေပါႂကြယ္ဝျပီး အဓိပၸါယ္နက္ရိႈင္းရွည္ၾကာေၾကာင္း၊ “တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရး” အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္႔ ကမၻာသည္ လူသားယဥ္ေက်းမႈပံုစံသစ္ကုိ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဖုန္းဒုိက္က တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရးႏွင္႔ အေနာက္တုိင္းေခတ္မီေရးတုိ႔အၾကား ကြာျခားမႈ အမ်ားၾကီးရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရးသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဦးေဆာင္ျပီး ျပည္လံုးရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အသီးသီးတုိ႔ အတူပါဝင္ၾကကာ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ အတူ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေခတ္မီေရးျဖစ္၍ “လူတစ္ေယာက္ မွ မခ်န္ထား” ဟူေသာ ေခတ္မီေရးျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆပါသည္။