တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသစ္မွာ ကမၻာအတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္ကို ဖန္တီးေပး ေၾကာင္း ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-10-19 17:32:38  

       ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေနေသာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကို အာရံုစိုက္ပါသည္။

       ျပင္သစ္အထက္လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ Pierre Laurent က တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးျဖစ္စဥ္မွာ အံ့ဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း၊ လက္ရွိ လူသားတစ္ရပ္လံုးသည္ စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ၄င္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ တရုတ္ ႏိုင္ငံသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လိမ္႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အိုင္ယာလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး Eugene McCartan က တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈဘက္တြင္ တက္ၾကြစြာ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

      ကင္ညာၿမိဳ႕ေတာ္ FM အသံလႊင့္ဌာန အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ Bernard Momanyi က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံသို႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာ၌ အတူတကြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေလးထား ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းမွာ လူသားတစ္ရပ္လံုး အက်ိဳးခံစားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။