စန္းတုန္းျပည္နယ္ ေက်ာ္ကြ်မ္းျမိဳ႕ရွိ တယ္လ္ကြ်မ္းျမိဳ႕ေဟာင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးအသင္းသည္ သံပူရည္မီးပန္းအလွႏွင္႔ နဂါးအကျဖင္႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို ေထာမနာျပဳ

(GMT+08:00)2022-10-19 15:49:23  

  ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က စန္းတုန္းျပည္နယ္ ေက်ာ္ကြ်မ္းျမိဳ႕တြင္ တယ္လ္ကြ်မ္းျမိဳ႕ေဟာင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးအသင္းသည္ သံပူရည္မီးပန္းအလွနွင္႔ နဂါးအကမ်ား တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖၿပီး ခရီးသည္မ်ားႏွင္႔အတူ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင္႔လွစ္ျခင္းကုိ ေထာမနာျပဳၾကေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။