တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရးသည္ လူသားတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ၾကီးမားေသာ အက်ိဳးျပဳမႈကို စြမ္းေဆာင္သည္ဟု ႏုိင္ငံတကာပုဂိၢဳလ္မ်ားဆုိ

(GMT+08:00)2022-10-18 17:26:43  

ႏုိင္ငံမ်ားစြာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို ျမင္႔မားစြာအာရံုစုိက္ေနၾကေၾကာင္း၊ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကုိ ခ်မွတ္ျပီး ညီလာခံ အေနႏွင္႔ ႏုိင္ငံအသီးသီးႏွင္႔ တရုတ္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အခြင္႔ေကာင္းသစ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

လာအုိႏုိင္ငံသမၼတသြန္လြင္က လာအုိျပည္သူမ်ားသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိ အာရံုစုိက္ေနၾကျပီး ညီလာခံသည္ ေအာင္ျမင္မႈအျပည္႔အဝရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ရဲေဘာ္ ရွီက်င္႔ဖိန္ကုိ အျမဳေတအျဖစ္ထားေသာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ၏ ႀကံ႕ခိုင္ေသာ ဦးေဆာင္မႈျဖင္႔ က်န္းမာတည္ျငိမ္စြာ ေရွ႕သုိ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေနေၾကာင္း၊ ရဲေဘာ္ရွီက်င္႔ဖိန္မွ တင္ျပေသာ တစ္ကမၻာလံုးဖြံ႔ျဖိဳးေရးကမ္းလွမ္းခ်က္၊ တစ္ကမၻာလံုး လံုျခံဳေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ ႏွင္႔ “One Belt and Road” ကမ္းလွမ္းခ်က္တုိ႔ကုိ လာအုိႏုိင္ငံက အားသြန္ခြန္စုိက္ ေထာက္ခံျပီး အက်ိဳးလည္းမ်ားစြာ ရရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံသည္ ၾကီးမားေသာ ေအာင္က်ိဳး ရလဒ္ရရွိမွာ ေသခ်ာျပီး တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသ ပါရွိေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ထူေထာင္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳကာ တရုတ္ႏုိင္ငံအား ဒုတိယ ႏွစ္၁၀၀ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ရည္မွန္းခ်က္သုိ႔ တက္လွမ္းရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု မိမိတုိ႔ ခုိင္မာစြာ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

အီသီယုိးပီးယားႏုိင္ငံ စည္ပင္သာယာေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး Aden Farah က တရုတ္ႏုိင္ငံရရွိေသာ ၾကီးမားသည္႔ေအာင္ျမင္မႈသည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ရွီက်င္႔ဖိန္ကုိ အျမဳေတအျဖစ္ထားေသာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ၏  အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမႈႏွင္႔ ႀကံ႕ခိုင္ေသာ ဦးေဆာင္မႈျဖင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရးသည္ တရုတ္ျပည္သူမ်ား အတူခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေရးသုိ႔ တက္လွမ္းရန္ ညႊန္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံမွ ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံကိုသာမက ကမၻာ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိလည္း ၾသဇာေညာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။