တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ႏိုင္ငံၾကီး တည္ေဆာက္ရန္ ေလွ်ာက္ရေသာလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္ဟု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆို

(GMT+08:00)2022-10-18 17:30:16  

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံသုိ႔ အစီရင္ခံစာတင္ျပရာ၌ “တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရး”ကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ တစ္ျပည္လံုး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ျပည္သူမ်ားကို စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး ဦးေဆာင္ကာ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မီ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ဘက္စံုတည္ေဆာက္၍ ဒုတိယ ႏွစ္ ၁၀၀ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျပီး တရုတ္ပံုစံ ေခတ္မီေရးျဖင့္ ႀကီးျမတ္ေသာ တရုတ္အမ်ိဳးသားရွင္သန္ေရးကို ဘက္စံု တြန္းအားေပးေရးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက်င့္ဖိန္က ေျပာၾကားသည္။

ညီလာခံသို႔ ပါဝင္ၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ႏိုင္ငံၾကီး တည္ေဆာက္ရန္ ေလွ်ာက္ရေသာလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ျပီး မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။