တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ေခါင္း ထုတ္ေဝ

(GMT+08:00)2022-10-18 17:23:18  

ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ေခါင္းကို China Post က ထုတ္ေဝခဲ့သည္။