ပါတီညီလာခံ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-10-18 17:28:08  

ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ၏ သတင္းစင္တာ၌ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဘက္စံု တင္းက်ပ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးလည္မသုန္ က်င့္သံုးျခင္း၊ ေခတ္သစ္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ မြန္ျမတ္ေသာ လုပ္ငန္းသစ္ၾကီးကို နက္ရႈိင္းစြာ တြန္းအားေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရာတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ မူဝါဒ သုေတသန ရံုးမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ထ်န္ေဖယန္က မိမိကုိယ္ကိုေတာ္လွန္ေရး ရဲရဲဝံံ့ဝ့ံ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အထင္ရွားဆံုးေသာ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ ထူးျခားေသာ အားသာခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ ေက်ာ္လႊားခဲ့ေသာ္လည္း ရွင္သန္ေနၿပီး အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ေသာ္လည္း အဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းအထင္ရွားဆံုးေသာ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ ထူးျခားေသာ အားသာခ်က္ကို ေကာင္းမြန္စြာ လက္ဆင့္ကမ္းၿပီး ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ ခြဲ၍ မရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။