တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရးသည္ တရုတ္ေျမႀကီးတြင္ အျမစ္တြယ္ၿပီး တရုတ္ျပည္၏ လက္ေတြ႔ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဟု ရွီက်င့္ဖိန္ဆို

(GMT+08:00)2022-10-18 17:33:10  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးရွီက်င့္ဖိန္က ယခုလ ၁၇ရက္ေန႔က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ေသာ ကြမ္ရွီး ကၽြမ့္လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔၏ ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ေရာက္စဥ္တြင္ တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရးသည္ တရုတ္ေျမႀကီးတြင္ အျမစ္တြယ္ၿပီး တရုတ္ျပည္၏ လက္ေတြ႔အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း၊ တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရးျဖင့္ ႀကီးျမတ္ေသာ တရုတ္အမ်ိဳးသား ရွင္သန္ေရးကို တြန္းအားေပးေရးဟူေသာ သမိုင္းေပးတာဝန္ကို စဲြစဲြၿမဲၿမဲ စဲြကိုင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး၏ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ၾကားနာၿပီးေနာက္ ရွီက်င့္ဖိန္က ေခတ္ကာလသစ္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေခတ္မီ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ သိျမင္မႈ ဆက္တိုက္ နက္ရိႈင္းလာၿပီး မဟာဗ်ဴဟာအရ အဆက္မျပတ္ ရင့္က်က္လာကာ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္၍ တရုတ္ပံုစံ ေခတ္မီေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ တိုးျမွင့္ၿပီး တိုးခ်ဲဲ႕ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို မိမိတို႔ အင္အား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ အၿမဲထားၿပီး တရုတ္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကံၾကမၼာကို ကိုယ့္လက္ထဲတြင္ အခိုင္အမာ ခ်ဳပ္ကိုင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရွီက်င့္ဖိန္က လက္ရွိ အေရးအႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံမွ အေရးႀကီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ စီစဥ္ေပးခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ရရွိႏိုင္ေအာင္ ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကို ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ အႀကိမ္ ပါတီ ေကာ္မတီ၏ ကိုယ္စား ညီလာခံတြင္ အစီရင္ခံစာကို တင္ျပခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္မွာ တစ္ျပည္လံုး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ျပည္သူမ်ားကို စည္းလံုး ညီညြတ္ၿပီး ဦးေဆာင္ကာ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မီ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ဘက္စံု တည္ေဆာက္၍ ဒုတိယ ႏွစ္ ၁၀၀ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး တရုတ္ပံုစံ ေခတ္မီေရးျဖင့္ ႀကီးျမတ္ေသာ တရုတ္အမ်ိဳးသား ရွင္သန္ေရးကို ဘက္စံု တြန္းအားေပးေရး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္ပံုစံ ေခတ္မီေရး၏ ထူးျခားခ်က္ႏွင့္ အႏွစ္သာရ ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရမွာ ၂၂၉၆ ဦး ရွိသည့္အနက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည့္ ပါတီဝင္ ၃၃.၆ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၄၀မွ ပါတီဝင္ ၂၆၄ ဦး ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။