လူသားမ်ား၏ ေခတ္မီေရးေဖၚေဆာင္ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈအသစ္ ဖန္တီးေပး

(GMT+08:00)2022-10-18 17:18:01  

      ဒီလ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိ ပီကင္းမွာစတင္က်င္းပခဲ႔ရာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးရွီက်င္႔ဖိန္က (၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီကုိယ္စား ညီလာခံသုိ႔ အစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပခဲ႔ပါတယ္။

      အစီရင္ခံစာမွာ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီနုိင္ငံဘက္စုံတည္ေဆာက္ေရးနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားပါတယ္။ တရုတ္အသြင္ပုံစံ ေခတ္မီေရးကဘာလဲ။ ရွီက်င္႔ဖိန္ တင္ျပထားတဲ႔ အစီရင္ခံစာထဲမွာ တရုတ္အသြင္ပုံစံေခတ္မီေရးဟာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဦးေဆာင္တဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္မီေရးျဖစ္ၿပီး နုိင္ငံအသီးသီးတုိ႔ရဲ႕ ေခတ္မီေရး ဆုိင္ရာ ဘုံထူးျခားခ်က္ဝိေသသပါရွိတဲ႔အျပင္ ကုိယ္႔နုိင္ငံရဲ႕ လက္ေတြ႔ အေျခအေနအေပၚ အေျခခံမူတည္ထားတဲ႔ တရုတ္ထူးျခားခ်က္ဝိေသသလည္းပါရွိေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။ တရုတ္အသြင္ပုံစံေခတ္မီေရးဟာ လူဦးေရအတုိင္းအတာႀကီးမားတဲ႔ ေခတ္မီေရး၊ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး အတူခ်မ္းသာတဲ႔ ေခတ္မီေရး၊ ရုပ္ပုိင္းယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ စိတ္ပုိင္းယဥ္ေက်းမႈ ေျပျပစ္သင္႔ျမတ္တဲ႔ ေခတ္မီေရး၊ လူနဲ႔ သဘာဝသင္႔ျမတ္ေဖၚေရြစြာ အတူယွဥ္တဲြတဲ႔ ေခတ္မီေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္စြာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ႔ ေခတ္မီေရး ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္အသြင္ပုံစံေခတ္မီေရးဆုိင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားဟာ လူသားမ်ားရဲ႕ ေခတ္မီေရး ေဖၚေဆာင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ႔ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မႈ အသစ္ေတြကုိ ဖန္တီးေပးပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ တရုတ္အသြင္ပုံစံ ေခတ္မီေရး လမ္းေၾကာင္းဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ားက ေခတ္မီေရးေဖၚေဆာင္နုိင္ဖုိ႔ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ပါတယ္။ ေခတ္မီေရးဟာ အေနာက္နုိင္ငံမ်ားရဲ႕ မူပုိင္ခြင္႔ မဟုတ္ဘဲ နုိင္ငံတုိင္းဟာ ကုိယ္႔နုိင္ငံရဲ႕ လက္ေတြ႔အေျခအေနနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ႔ ေခတ္မီေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ ရွာႀကံ နုိင္ပါတယ္။

ယေန႔တရုတ္ျပည္မွာ အမ်ိဳးအစားသစ္ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ၿမိဳ႕ျပ တည္ေဆာက္ေရး၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးေခတ္မီေရးလုပ္ငန္းမ်ား တစ္ၿပိဳင္တည္း ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေနပါတယ္။ တရုတ္အသြင္ပုံစံေခတ္မီေရးဟာ ကုိယ္႔နုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစတဲ႔ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ကမၻာႀကီးကုိလည္း အက်ိဳးျပဳေနပါတယ္လုိ႔ China Media Group မွ သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေရးသားေဖၚျပပါသည္။