ျပည္သူမ်ားအတြက္ သာယာခ်မ္းေျမ႕မႈ ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ထာဝစဥ္ ဦးတည္ခ်က္ ျဖစ္သည္

(GMT+08:00)2022-10-17 14:07:29  

 

     တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကုိ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ပီကင္း ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ စတင္ က်င္းပခဲ႔ၿပီး ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ (၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ကုိယ္စားညီလာခံသုိ႔ အစီရင္ခံစာတင္ျပခဲ႔ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ “ျပည္သူ”ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ အၾကိမ္အၾကိမ္ ေပၚထြက္ေနသည္႔ ေဝါဟာရတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

      ရွီက်င္႔ဖိန္က တုိင္းျပည္သည္ ျပည္သူမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားသည္ တုိင္းျပည္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးျဖစ္စဥ္၌ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထုိင္မႈဘဝ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ ေစေရးနွင္႔ အာမခံေပးေရးကုိစဲြကုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

      တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ သမုိင္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ ကုိယ္က်ိဳးၾကည့္ျခင္းကုိ မည္သည္႔အခ်ိန္ကမွ် မရွိဘဲ တစ္ေလွ်ာက္လုံးဆုိသလုိ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးကုိပထမေနရာ၌ပင္ ထားေနခဲ႔သည္။ ယင္းသည္ မာ႔က္စ္ ဝါဒက်င္႔သုံးသည္႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အျခားနုိင္ငံေရးပါတီမ်ားနွင္႔ မတူျခားနားေသာ သေကၤတ အမွတ္အသားပင္ ျဖစ္သည္။

      တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္သူ႔အတြက္ျဖစ္သည္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေတြးအေခၚကုိ စဲြကုိင္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအား ေကာင္းမြန္ေသာ ေနထုိင္မႈဘဝ ရရွိေစေရး ဆုိင္ရာ ကတိျပဳခ်က္ကုိ အဆက္မျပတ္ ေဖၚေဆာင္ေပးေနခဲ႔သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္က ယခုအခ်ိန္မွစၿပီး တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အဓိကတာဝန္သည္ တစ္ျပည္လုံးတုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ားကုိ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ဦေဆာင္ၿပီး အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္မီနုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ ဘက္စုံ တည္ေဆာက္ရန္၊ ဒုတိယနွစ္ ၁၀၀ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေဖၚေဆာင္ရန္နွင္႔ တရုတ္အသြင္ပုံစံေခတ္မီေရးျဖင္႔ တရုတ္အမ်ိဳးသား၏ မြန္ျမတ္ ေသာ ရွင္သန္ေရးကုိ ဘက္စုံတြန္းအားေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

     အစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျပည္သူမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ၿပီး တုိင္းျပည္ကုိေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ဆႏၵကုိေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေဖၚျပထားသည္။ မွန္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အစဥ္တစုိက္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးသည္႔ နုိင္ငံေရးပါတီသည္ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ရင္းမွန္ျဖင္႔ ေထာက္ခံမႈကုိ ရရွိနုိင္ျခင္းသည္ မုခ်ဧကန္ပင္ျဖစ္သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေရးသားေဖၚျပပါသည္။