ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ က်ဴးဘား ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီမ်ားမွ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံက်င္းပျခင္းအား လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳ

(GMT+08:00)2022-10-17 19:34:52  

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံက်င္းပသည့္ အခါသမယတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားအလုပ္သမားပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၊ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ လာအိုျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၊ က်ဴးဘားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီတို႔မွ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ျခင္းအတြက္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာမ်ား အသီးသီး ေပးပို႔ၾကပါသည္။

         ေျမာက္ကိုရီးယားအလုပ္သမား ပါတီဗဟိုေကာ္မတီက တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံံအား လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဝင္ အားလုံးႏွင့္ ညီအစ္ကုိလုိ ခင္မင္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားကို ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားကို စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ဦးေဆာင္၍ ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္မီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၿပီး ထင္ရွားေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္တာအတြင္း တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးကို ဘက္စုံျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ သာယာဝေျပာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကိုထိန္းသိမ္းရန္ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားကို ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ အေထြေထြအင္အားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၌ ရပ္တည္မႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မား လာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ား နီးနီးကပ္ကပ္ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာရွိေနၾကၿပီး ရွီက်င့္ဖိန္၏ ေခတ္သစ္ တ႐ုတ္ဝိေသသေဆာင္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အေတြးအေခၚ၏ လမ္းၫႊန္မႈ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အတားအဆီးမရွိ ေရွ႕သို႔ ခ်ီတက္ ေနသည္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားက သက္ေသထူေနေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံံသည္ ရာစုႏွစ္ခရီးစဥ္သစ္ဆီသို႔ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ား ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ အေရးႀကီးသမိုင္းမွတ္တိုင္အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥရပ္ႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤညီလာခံႀကီးသည္ သမိုင္းဝင္ညီလာခံႀကီး ျဖစ္လာၿပီး တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစမည္၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ တ႐ုတ္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားကိုဦးေဆာင္၍ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတို႔၏ ႀကီးျမတ္ေသာ ရွင္သန္ ႏိုးထေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား အလုပ္သမားပါတီက အခိုင္အမာယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကား ရဲေဘာ္ရဲဘက္သဖြယ္ ဆက္ဆံေရး သည္ ပါတီႏွစ္ရပ္၏ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကိုေဖာ္ၫႊန္းေနေၾကာင္း၊ ေျမာက္ကိုရီးယားအလုပ္သမားပါတီသည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္အတူ အဆိုပါဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုခိုင္ၿမဲေစရန္ႏွင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရး၏ ရွင္သန္မႈခြန္အားကို ပိုမိုအားေကာင္းစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ တက္တက္ႂကြႂကြ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံံေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ပါေစဟု ေလးေလးနက္နက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီက တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံက်င္းပသည့္အခါသမယတြင္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ညီလာခံႀကီးအားလည္းေကာင္း၊ ညီလာခံမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဝင္အားလုံးႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားအားလည္းေကာင္း လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ႏွင့္ ညီအစ္ကိုအေနျဖင့္ မိမိတို႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေျခလွမ္းတိုင္းကို မ်ားစြာ ဂ႐ုျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆိုင္ရာပါတီညီလာခံက်င္းပၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ရဲေဘာ္ရွီက်င့္ဖိန္ အမႉးျပဳေသာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္၊ ရွီက်င့္ဖိန္၏ ေခတ္သစ္ တ႐ုတ္ဝိေသသေဆာင္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အေတြးအေခၚ၏ လမ္းၫႊန္မႈေအာက္တြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားကိုဦးေဆာင္၍ က႑ေပါင္းစုံ၌ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အေတာ္အသင့္ခ်မ္းသာေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ေမွ်ာ္မွန္းထား သည့္အတိုင္း ဘက္စုံတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ဝိေသသေဆာင္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတ္ကာလသစ္သို႔ ဝင္ေရာက္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပါတီႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးဘဝတြင္ အေရးႀကီးသမိုင္းမွတ္တိုင္အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ေဆာင္သည့္ကိစၥရပ္ႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညီလာခံႀကီးမွ အေရးႀကီးသည့္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားကိုအဆိုျပဳၿပီး ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္မီေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ၂၁ ရာစုႏွစ္အလယ္ပိုင္းတြင္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ၊ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈရွိေသာ၊ သဟဇာတျဖစ္၍ သာယာလွပေသာဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္မီအင္အား ေတာင့္တင္းေသာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဟူသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ ဦးတည္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ဟုမိမိတို႔ အခိုင္အမာယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာအိမ္နီးခ်င္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္လွစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုဦးေဆာင္ကာ ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို လက္ကိုင္ စြဲထားေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပါတီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူမ်ားကဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ အတိတ္က အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ႀကီးမား၍ အဖိုးတန္ေသာအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ခဲ့မႈအေပၚ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ပါတီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက စြဲၿမဲစြာ မွတ္သားထားေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပါတီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူဗီယက္နမ္-တ႐ုတ္ အိမ္နီးခ်င္းခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဆင့္သစ္သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ေစေရးအတြက္ အဆက္မျပတ္ ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ အၿမဲအေလးထားၿပီး ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံံကို ခမ္းနားစြာ က်င္းပသည့္အခါသမယတြင္ လာအိုျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၊ ပါတီဝင္မ်ား အားလုံးႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၊ ပါတီဝင္မ်ား အားလုံး၊ အၾကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ပါတီညီလာခံ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလုံးႏွင့္ ညီအစ္ကိုလုိ ခင္မင္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားအား လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း လာအိုျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရး ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီက ေျပာၾကားပါသည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ခိုင္မာအားေကာင္း၍ ဉာဏ္ပညာရွိေသာ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊား၍ ေရွ႕သို႔ ခ်ီတက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ရာ တ႐ုတ္ဝိေသသေဆာင္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆိုင္ရာညီလာခံက်င္းပၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ရဲေဘာ္ရွီက်င့္ဖိန္ အမႉးျပဳေသာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားကို စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ဦးေဆာင္၍ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအသစ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေတာ္အသင့္ ခ်မ္းသာေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ဘက္စုံတည္ေဆာက္ေရးဟူသည့္ ပထမဆုံးရာစုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျပႆနာကို သမိုင္းဝင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၌ ရပ္တည္မႈအဆင့္အတန္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ျမင့္မားလာခဲ့ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားရရွိခဲ့သည့္ သမိုင္းဝင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ လာအိုႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားအျပားအတြက္ အဖိုးတန္ေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ပံ့ပိုးေပးၿပီး ေအာင္ျမင္မႈစံနမူနာ ျဖစ္လာကာ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္လည္း အေရးပါ ေသာ အက်ိဳးထမ္း႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံံ၏ စိတ္ဓာတ္ေရးရာလမ္းၫႊန္မႈေအာက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပါတီ၊ အစိုးရ၊ ျပည္သူမ်ားသည္ ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္မီႏိုင္ငံေတာ္ ဘက္စုံတည္ေဆာက္ေရးခရီးစဥ္သစ္တြင္ ပိုမိုေတာက္ပေသာ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားကို ရရွိၿပီး တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ႀကီးျမတ္စြာ ရွင္သန္ႏိုးထေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔ အခိုင္အမာယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ လာအိုျပည္သူ႔ ေတာ္လွန္ေရး ပါတီ၊ လာအိုႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လုံးသည္ လာအို-တ႐ုတ္ အစဥ္အလာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို တန္ဖိုးထားေၾကာင္း၊ လာအို-တ႐ုတ္ ဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ဆက္လက္ခိုင္ၿမဲတိုးတက္ေစရန္၊ လာအို-တ႐ုတ္ ကံၾကမၼာတူ အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရး အဆက္မျပတ္နက္ရႈိင္းတိုးတက္လာေစရန္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားကို ပိုမို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္၊ ေဒသတြင္းမွသည္ ကမာၻႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ပိုမိုအက်ိဳးထမ္း႐ြက္ႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပါတီ၊ အစိုးရ၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားလိုေၾကာင္း၊ ႀကီးျမတ္ေသာ၊ ဂုဏ္ယူဖြယ္ေကာင္းေသာတ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ေအာင္ျမင္ပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

က်ဴးဘားကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီက      တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံသည္ အေရးႀကီးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္ႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညီလာခံက်င္းပသည့္အခါသမယတြင္ က်ဴးဘားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီက လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကိုခံႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဉာဏ္ပညာျပည့္ဝမႈရွိကာ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားကိုဦးေဆာင္၍ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ထူေထာင္၍ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခဲ့ကာ ကမာၻႀကီးတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေစေရး ေဆာင္႐ြက္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ရပ္တည္ခ်က္ကို ခိုင္မာေစခဲ့ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဤေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ ပါတီ၏ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မာက္စ္ဝါဒကို ေတာက္ေလွ်ာက္လက္ေတြ႕က်င့္သုံးခဲ့ၿပီး ဆိုရွယ္လစ္စနစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာသီအိုရီမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕အက်ိဳးထမ္းေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆိုင္ရာပါတီညီလာခံက်င္းပၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ရွီက်င့္ဖိန္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ပါတီ တည္ေဆာက္ေရး၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးတို႔ကို အခိုင္အမာ ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ပထမဆုံးရာစုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ကာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအား ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဦးေဆာင္သူ ျဖစ္လာေစခဲ့ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ တက္ႂကြေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကိုက်င့္သုံးၿပီး “The Belt and Road” အဆိုျပဳခ်က္၊ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာလုံၿခဳံေရး အဆိုျပဳခ်က္တို႔ကို အဆိုျပဳခဲ့ရာ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ေကာင္းလွေၾကာင္း၊ ပါတီအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရးသည္ က်ဴးဘား-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရး၏ မ႑ိဳင္ႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားရွိ က႑စုံ အထူး ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ခိုင္မာေသာဘုံဆႏၵကိုခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ က်ဴးဘားကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တ႐ုတ္ တစ္ႏိုင္ငံတည္း မူဝါဒဟူသည့္ ခိုင္မာေသာ ရပ္တည္ခ်က္အား က်င့္သုံးသည္ကို ထပ္ေလာင္း ေဖာ္ျပပါေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကိုဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွန္သမွ်ကို ျပတ္ျပတ္သားသားဆန႔္က်င္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ေအာင္ျမင္ပါေစဟု ႀကိဳတင္ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ေၾကာင္း၊ ညီလာခံႀကီးမွ ရရွိလာသည့္ ရလဒ္မ်ားသည္ ကမာၻေပၚရွိတိုးတက္ေသာအင္အားစုမ်ားအားလုံး ဆက္လက္၍ ေရွ႕သို႔ ခ်ီတက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသည့္ ခြန္အားသစ္မ်ားျဖစ္လာမည္ဟု ယုံၾကည္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။