တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံသုိ႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာကုိ ဘာသာျပန္ေပးသည္႔ နုိင္ငံျခား ပါရဂူမ်ားက ယင္းအစီရင္ခံစာမွ ယုံၾကည္စိတ္ ပုိမုိရွိေနေသာ တရုတ္ျပည္ကုိ ျမင္လုိက္သည္ဟု ဆုိ

(GMT+08:00)2022-10-17 19:32:21  

နုိင္ငံျခား ပါရဂူမ်ားစြာတုိ႔သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံသုိ႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာ၏ နုိင္ငံျခား ဘာသာဗားရွင္း ဘာသာျပန္လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကပါသည္။ ယင္းသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ အၿပီးတြင္ တရုတ္နုိင္ငံက ထပ္တစ္ႀကိမ္ နုိင္ငံျခား ပါရဂူမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ၏ ဘာသာျပန္လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းနုိင္ငံျခားပါရဂူ အမ်ားစုသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ မ်က္နွာစုံညီအစည္းအေဝးမ်ားနွင္႔ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္၊ ျပည္သူ႔ နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားမွ အေရးႀကီး စာတမ္းမ်ား ဘာသာျပန္လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ခဲ႔ဖူးသည္။ ယခုအၾကိမ္ ၄င္းတုိ႔သည္ အဓိကအားျဖင္႔ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ဘာသာ၊ ရုရွားဘာသာ၊ အာရပ္ဘာသာ၊ လာအုိဘာသာ စသျဖင္႔ဘာသာမ်ားကို ဘာသာျပန္ေပးသည္႔ တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၄င္းပါရဂူ အမ်ားစုသည္ တရုတ္နုိင္ငံတြင္ ေရရွည္ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနခဲ႔ၿပီး ေခတ္သစ္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အရပ္ရပ္၌ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္ျခင္းကုိ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႔ျမင္သိၾကသည္႔အျပင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေတြးအေခၚနွင္႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း လက္ေတြ႔ ခံစားခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ ပါတီညီလာခံသုိ႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာကုိ အဂၤလိပ္လုိ ဘာသာျပန္ ေပးသည္႔ ပါရဂူ SEAN SLATTERY က “ျပည္သူမ်ားကုိ အျမဳေတအျဖစ္ထားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေတြးအေခၚ”၊ “တုိင္းျပည္သည္ ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားသည္ တုိင္းျပည္ပင္ ျဖစ္ျခင္း” တုိ႔သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက စိတ္ရင္းသန္႔သန္႔ျဖင္႔ ျပည္သူ မ်ားအား အက်ိဳးျပဳေနျခင္းကုိ ေဖၚျပသည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။

  ယခုအၾကိမ္ ပါတီညီလာခံသုိ႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာကုိ ရုရွားဘာသာလုိ ဘာသာျပန္ေပးသည္႔ ပါရဂူ K. ANGELINA က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ကာဗြန္ဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္မႈ အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ရွိေရးနွင္႔ ကာဗြန္ဓါတ္ျပယ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေဖၚေဆာင္ရန္အတြက္ မေလွ်ာ႔ေသာဇဲြျဖင္႔ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု ေတြ႔ျမင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ ပါတီညီလာခံသုိ႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာကုိ လာအုိဘာသာလုိ ဘာသာျပန္ေပးသည္႔ ပါရဂူ PONGTAY  CHALEUNSOUK က တရုတ္ အသြင္ပုံစံ ေခတ္မီေရးသည္ အေနာက္တုိင္းမွ ေခတ္မီေရးနွင္႔ မတူဘဲ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ တစ္ျပည္လုံးမွ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ား အတူတကြ ပါဝင္ၾကေသာ၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးႏွင့္အတူ သာယာခ်မ္းေျမ႕ေသာ ေခတ္မီေရး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ ပါတီညီလာခံသုိ႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာကုိ ျပင္သစ္ဘာသာလုိ ဘာသာျပန္ေပးသည္႔ ပါရဂူ PEGGY CANTAVE FUYET က တရုတ္နုိင္ငံ ေရြးခ်ယ္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕လမ္းေၾကာင္း၊ ကုိလုိနီ လမ္းေၾကာင္း၊ ဗုိလ္က်စုိးမုိးေရး လမ္းေၾကာင္း မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ တရုတ္ျပည္သူမ်ားသာမက တစ္ကမၻာလုံးမွ ျပည္သူမ်ား ကပါ အက်ိဳးခံစားနုိင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ ပါတီညီလာခံသုိ႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာကုိ အာရပ္ဘာသာလုိ ဘာသာျပန္ေပးေသာ ပါရဂူ YAHYAMUSTAFA က နုိင္ငံျခားသားတစ္ဦး အေနနွင္႔ တရုတ္ျပည္သူမ်ားနွင္႔အတူ နွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ မ်က္ျမင္ ကုိယ္ေတြ႔ ခံစားနုိင္သည္႔အတြက္ လြန္စြာဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ တစ္သက္တာလုံးတြင္ ျမတ္နုိးသင္႔ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ျဖစ္လိမ္႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။