ပါတီညီလာခံသို႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ အနာဂတ္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ နည္းမ်ားကို တင္ျပ

(GMT+08:00)2022-10-17 14:19:00  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ပီကင္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီးတြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ရွီက်င့္ဖိန္သည္ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီကိုယ္စား ညီလာခံသို႔ အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိသို႔ အစီရင္ခံစာတြင္ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ အနာဂတ္တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ နည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခတ္မီစက္မႈလုပ္ငန္းစည္းစနစ္ကို တည္ေဆာက္ၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ အဓိကအခ်က္ကို Real Economy အေပၚ ထားျခင္းကို စြဲကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးအစားသစ္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို တြန္းအားေပးၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အားေကာင္းႏိုင္ငံ၊ အရည္အေသြးျမင့္ အားေကာင္းႏိုင္ငံ၊ အာကာသလုပ္ငန္း အားေကာင္းႏိုင္ငံ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အားေကာင္းႏိုင္ငံ၊ ဆိုက္ဘာနယ္ပယ္ အားေကာင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ အားေကာင္းႏိုင္ငံ ျဖစ္လာရန္ အရွိန္ျမွင့္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး တြင္ ရရွိခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာလာေစၿပီး ခ်ဲ႕ထြင္လာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အားေကာင္းႏိုင္ငံျဖစ္လာရန္ အရွိန္ျမွင့္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စားနပ္ရိကၡာလံုၿခံဳေရးအေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခိုင္မာေအာင္ ဘက္စံု ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားသို႔ တံခါးဖြင့္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆင့္ျမင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တံခါးဖြင့္ေရးကို တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္ေရး အားေကာင္းႏိုင္ငံ အရွိန္ျမွင့္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Belt and Road အတူတကြတည္ေဆာက္ေရး အရည္အေသြးျမင့္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ တြန္းအားေပးၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရးဆက္ဆံမႈကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပညာေရးႏွင့္ ေဆးဝါးကုသေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား ေက်နပ္ေသာ ပညာေရးကို ေကာင္းေကာင္းလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္လာရန္ အရွိန္ျမွင့္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးကို တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးကို ဦးစားေပး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေနရာတြင္ ထားရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေဂဟယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာဗြန္ ထုတ္လႊတ္မႈ အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ရွိမႈ ႏွင့္ ကာဗြန္ ဓာတ္ျပယ္မႈကို ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင့္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စြမ္းအင္ ေတာ္လွန္ေရးကို ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြး သန္႔ရွင္းၿပီး ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳ ျခင္းကို အားသစ္ေလာင္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးအစားသစ္ စြမ္းအင္စနစ္ကို အရွိန္ျမွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲၿပီး တည္ေဆာက္ကာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ တစ္ကမၻာလံုး ျပဳျပင္မႈတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳး မူဝါဒ သည္ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ဝိေသသ ပါရွိေသာ ဆုိရွယ္လစ္၏ မြန္ျမတ္ေသာ တီထြင္ဖန္တီးမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအိုတို႔ အမိႏိုင္ငံရင္ခြင္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ေရရွည္ စည္ပင္သာယာမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ စနစ္ျဖစ္သျဖင့္ ေရရွည္စြဲကိုင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထိုင္ဝမ္ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးသည္ တရုတ္ျပည္သူတို႔၏ ကိစၥပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေပါင္းစည္းေရး ေရွ႕အလားအလာ အတြက္ ရိုးသားမႈအရွိဆံုး၊ တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း လက္နက္အင္အား အသံုးျပဳမႈကို စြန္႔လႊတ္ရန္ မည္ကဲ႔သုိ႔ ကတိမျပဳဘဲ လိုအပ္ေသာ နည္းလမ္းမွန္သမွ်ကို ရွာႀကံေဆာင္ရြက္ရန္ ျခြင္းခ်န္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ထုိင္ဝမ္ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္အမ်ားစုကို ရည္ရြယ္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာ ျပင္ပအင္အားမ်ား၊ ထိုင္ဝမ္သီးျခား တည္ရွိေရးသမားအနည္းစုႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ရည္ရြယ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ အထူးေဖာ္ျပထားပါသည္။