မြန္ျမတ္ေသာ တရုတ္အမ်ိဳးသားရွင္သန္ေရး သေဘၤာႀကီး လႈိင္းေလၾကားမွ အဟုန္ျပင္းစြာ ေရွ႕သုိ႔ ခ်ီတက္ရန္ တစ္စိတ္တည္း တစ္ဝမ္းတည္း လက္တဲြညီညီ တြန္းအားေပး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-10-17 15:37:21  

ရဲေဘာ္ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ကြမ္ရွီး ကၽြမ္႔လူမ်ိဳး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔၏ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္ရာ၌ ယခု အၾကိမ္ ညီလာခံမွာ ပါတီနွင္႔နုိင္ငံေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရွ႕သုိ႔ ခ်ီတက္ရန္ ဦးတည္ခ်က္ကုိ တစ္ဆင္႔တုိး ညႊန္ျပထားကာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တစ္ျပည္လုံး တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ားကုိ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာင္ၿပီး ေခတ္သစ္ ခရီးစဥ္သစ္တြင္ တရုတ္ထူးျခားခ်က္ဝိေသသပါရွိေသာ ဆိုရွယ္လစ္ကုိ စဲြကုိင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးဆုိင္ရာ နုိင္ငံေရး ေၾကညာစာတမ္းနွင္႔ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီတစ္ရပ္လုံးနွင္႔ တစ္ျပည္လုံး တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ပါတီ၏ အလံေအာက္တြင္ “မာေၾကာေသာ သံမဏိ တစ္တုံး”လုိ စည္းလုံးညီညြတ္ၿပီး မြန္ျမတ္ေသာ တရုတ္အမ်ိဳးသား ရွင္သန္ေရး သေဘၤာႀကီး လႈိင္းေလၾကားမွ အဟုန္ျပင္းစြာ ေရွ႕သုိ႔ခ်ီတက္ရန္ တစ္စိတ္တည္း တစ္ဝမ္းတည္း လက္တဲြညီညီ တြန္းအားေပး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က စည္းလုံးညီညြတ္မွ ေအာင္ပဲြရနုိင္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိနုိင္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၈) ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ညီလာခံ က်င္းပခဲ႔သည္႔ေနာက္ပုိင္း တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္သူမ်ားကုိ အျမဲတေစ အားကုိးၿပီး စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ တုိးျမွင္႔ေရး၊ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး၊ အသင္႔အတင္႔ ခ်မ္းသာေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္း တည္ေဆာက္ေရး၊ ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ခုခံေရး၊ အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ ေျဖရွင္းေရး၊ အက်ပ္အတည္းကုိ ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းေရး တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ကာ ေက်ာ္လႊားရန္ ခက္သည္႔ ခဲရာခဲဆစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေက်ာ္လႊားၿပီး လူ႔ေလာက အံ႔ဖြယ္ မ်ားစြာကို လုပ္ေဆာင္ ဖန္တီးနုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ အေရးအႀကီးဆုံး တာဝန္သည္ လက္ပင္႔ၿပီး ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ေဆာင္ရြက္၍ ယခုအၾကိမ္ ပါတီညီလာခံမွ အေရးႀကီး စီမံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကုိ လက္ေတြ႔က်က်၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိရွိ ေဖၚေဆာင္ေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။