တရုတ္ပံုစံ ေခတ္မီေရးသည္ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားအတြက္ မည္သည့္အက်ိဳးမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာႏိုင္ မည္နည္း

(GMT+08:00)2022-10-17 14:14:29  

ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို ပီကင္းတြင္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ အႀကိမ္ ပါတီ ေကာ္မတီ၏ ကိုယ္စား ညီလာခံတြင္ အစီရင္ခံစာကို တင္ျပခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္ မွစ၍ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ တစ္ျပည္လံုး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ျပည္သူမ်ားကို စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး ဦးေဆာင္ကာ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မီ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ဘက္စံု တည္ေဆာက္၍ တရုတ္ပံုစံ ေခတ္မီေရးျဖင့္ ႀကီးျမတ္ေသာ တရုတ္အမ်ိဳးသားရွင္သန္ေရးကို ဘက္စံု တြန္းအားေပးေရးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

တရုတ္ပံုစံ ေခတ္မီေရးသည္ တရုတ္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ခ်မ္းေျမ႕သာယာေအာင္ အက်ိဳးေဆာင္ ေပးသည့္အျပင္ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေနသည္။ ပထမ အားျဖင့္ ကမၻာ့ဆင္းရဲသူဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳသည္။ ဒုတိယအားျဖင့္ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာ အက်ပ္အတည္း ေလ်ာ့ပါးေစေရးအတြက္လည္း အက်ိဳးျပဳသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တရုတ္ျပည္သည္ ႏိုင္ငံတကာ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဆိုျပဳခ်က္ကို တင္ျပၿပီး လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈမ်ားကို ေပးအပ္ကာ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားစြာသို႔ သက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္း၍ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈကို တက္ၾကြစြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပး ေနသည္။

တရုတ္ပံုစံ ေခတ္မီေရး၏ ထူးျခားခ်က္ ေနာက္တစ္ခုမွာ အတူတကြ ခ်မ္းသာလာျခင္း ျဖစ္သည္။ တရုတ္ပံုစံ ေခတ္မီေရးသည္ တရုတ္ျပည္အေနႏွင့္ အဆင့္ပိုမိုျမင့္မားေသာ တံခါးဖြင့္မႈကို က်င့္သံုးၿပီး ကမၻာႏွင့္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အတူမွ်ေဝကာ ကမၻာ့ စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူျခင္းအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ စြမ္းအင္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ သေဘာကို ေဆာင္သည္။ 

တရုတ္ပံုစံ ေခတ္မီေရးသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေဂဟစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ အဆင့္ျမင့္ သိပၸံနည္းပညာ၊ လူရည္ခၽြန္ ကူးလူးဖလွယ္ေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာမည္ ျဖစ္သည္။