တရုတ္ျပည္သည္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ တံခါးဖြင့္မႈမူဝါဒကို စြဲကိုင္မည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ

(GMT+08:00)2022-10-17 14:12:51  

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအာဏာရပါတီျဖစ္သည္႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ပီကင္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ စတင္က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ (၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီကုိယ္စား ညီလာခံသုိ႔ အစီရင္ခံစာကို တင္ျပခဲ့ရာ တရုတ္ျပည္အေနႏွင့္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကို တြန္းအားေပးျပီး အဆင့္ျမင့္မားေသာ တံခါးဖြင့္မႈမူဝါဒကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ စြဲကိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။

ယခုမွစ၍ တရုတ္ျပည္သည္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မီႏိုင္ငံ ဘက္စံုတည္ေဆာက္သည့္ ခရီးစဥ္သစ္ကို စတင္လိုက္ျပီျဖစ္ျပီး အရည္အေသြးျမင့္မားစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အဓိက တာဝန္ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ျပည္တြင္း လည္ပတ္ျခင္းကို အဓိကထား၍ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပလည္ပတ္ျခင္း ၂မ်ိဳးအၾကား အျပန္အလွန္ တိုးျမွင့္သည့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအေနအထားသစ္ကို အရွိန္ျမွင့္ ျဖစ္တည္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး  ေခတ္မီစီးပြားေရးစနစ္ကို ပိုမို လ်င္ျမန္စြာ တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပပါသည္။

တရုတ္ျပည္သည္ တံခါးဖြင့္ေရးမူဝါဒကို ဆက္လက္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ျပီး အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိ ေစေသာ တံခါးဖြင့္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ စြဲကိုင္ထားကာ တရုတ္ျပည္၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသစ္မ်ား ျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို ဖန္တီးေပး၍ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ား၏ ခ်မ္းသာသုခအတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပပါသည္။

တရုတ္ျပည္သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသ ၁၄၀ ေက်ာ္၏ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္ျပီး ကုန္ပစၥည္း ကုန္သြယ္မႈ စုစုေပါင္းပမာဏမွာ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမေနရာတြင္ ရွိကာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးေငြ ဆြဲေဆာင္မႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ကမၻာေပၚတြင္ ေရွ႕တန္းေနရာတြင္လည္း ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။