တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အဓိက တာဝန္သည္ အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီနုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ ဘက္စုံ တည္ေဆာက္ရန္၊ ဒုတိယ နွစ္ ၁၀၀ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေဖၚေဆာင္ရန္နွင္႔ တရုတ္အသြင္ပုံစံေခတ္မီေရးျဖင္႔ တရုတ္အမ်ိဳးသား၏ မြန္ျမတ္ေသာ ရွင္သန္ေရးကုိ ဘက္စုံ တြန္းအားေပးရန္ ျဖစ္သည္

(GMT+08:00)2022-10-16 14:37:32  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ပီကင္း ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ စတင္က်င္းပခဲ႔ၿပီး ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ (၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီကုိယ္စား ညီလာခံသုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ႔ပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က ယခုအခ်ိန္မွစၿပီး တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အဓိက တာဝန္သည္ တစ္ျပည္လုံး တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ားကုိ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာင္ၿပီး အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီနုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ဘက္စုံ တည္ေဆာက္ရန္၊ ဒုတိယ နွစ္ ၁၀၀ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေဖၚေဆာင္ရန္နွင္႔ တရုတ္အသြင္ပုံစံေခတ္မီေရးျဖင္႔ တရုတ္အမ်ိဳးသား၏ မြန္ျမတ္ေသာ ရွင္သန္ေရးကုိ ဘက္စုံ တြန္းအားေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

တရုတ္အသြင္ပုံစံေခတ္မီေရးသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီေရး ျဖစ္ၿပီး နုိင္ငံအသီးသီးတုိ႔၏ ေခတ္မီေရးဆုိင္ရာ ဘုံဝိေသသထူးျခားခ်က္ ပါရွိသည္႔အျပင္ ကုိယ္႔နုိင္ငံ၏ လက္ေတြ႔ အေျခအေနအေပၚ အေျခခံမူတည္ေသာ တရုတ္ဝိေသသ ထူးျခားခ်က္လည္း ပါရွိပါသည္။ တရုတ္အသြင္ ပုံစံေခတ္မီေရးသည္ လူဦးေရ အတုိင္းအတာ ႀကီးမားေသာ ေခတ္မီေရး၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး အတူ ခ်မ္းသာေသာ ေခတ္မီေရး၊ ရုပ္ပုိင္းယဥ္ေက်းမႈနွင္႔ စိတ္ပုိင္းယဥ္ေက်းမႈ တဲြဖက္ထားေသာ ေခတ္မီေရး၊ လူနွင္႔ သဘာဝ သင္႔ျမတ္စြာ အတူယွဥ္တဲြေသာ ေခတ္မီေရးနွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ ဦးတည္ေသာ ေခတ္မီေရး ျဖစ္ပါသည္။