တရုတ္နုိင္ငံသည္ လူနွင္႔သဘာဝ သင္႔ျမတ္စြာ အတူယွဥ္တဲြေရး ရႈေထာင္႔မွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ စီမံ ခန္႔ခဲြမည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပ

(GMT+08:00)2022-10-16 16:55:14  

    တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ (၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီကုိယ္စား ညီလာခံသုိ႔ အစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပခဲ႔ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ သဘာဝကုိ ေလးစားျခင္း၊ သဘာဝနွင္႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ျခင္း၊ သဘာဝကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းတုိ႔သည္ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီနုိင္ငံကုိ ဘက္စုံ တည္ေဆာက္ရန္ အတြင္းပုိင္း လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိမ္းလန္းစုိျပည္ေသာ ေတာင္နွင္႔ေရသည္ ေရႊေတာင္ေငြေတာင္ပင္ ျဖစ္သည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚကုိ စဲြကုိင္ေဖၚေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လူနွင္႔ သဘာဝ သင္႔ျမတ္စြာ အတူ ယွဥ္တဲြေရး ရႈေထာင္႔မွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ စီမံခန္႔ခဲြရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။