တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျပည္သူမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ၿပီး တုိင္းျပည္ကုိ ေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ဆႏၵကုိ ေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ

(GMT+08:00)2022-10-16 14:49:50  

   တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ပီကင္း ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ စတင္ က်င္းပခဲ႔ၿပီး ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ (၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီကုိယ္စား ညီလာခံသုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ႔ပါသည္။

   ရွီက်င္႔ဖိန္က တုိင္းျပည္သည္ ျပည္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားသည္ တုိင္းျပည္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျပည္သူမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ၿပီး တုိင္းျပည္ကုိ ေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ဆႏၵကုိ ေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အရင္းခံသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးျဖစ္စဥ္၌ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထုိင္မႈဘဝ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေစေရးနွင္႔ အာမခံေပးေရးကုိ စဲြကုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္တဲြ ႀကိဳးပမ္းၿပီး သာယာေသာ ေနထုိင္မႈဘဝကုိ ဖန္တီးရန္ အားေပး၍ ျပည္သူမ်ား၏ သာယာလွပေသာ ေနထုိင္မႈဘဝအေပၚ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မ်ားကုိ အဆက္မျပတ္ ေဖၚေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔သည္ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အရင္ခံ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ေဖၚေဆာင္၊ ထိန္းသိမ္း၊ တုိးတက္ေစရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ႔သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။