လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္ႏွစ္အတြင္း မိမိ္တို႔သည္ႀကီးမားေသာလက္ေတြ႕က်သည့္ အေရးပါမႈႏွင့္ နက္ရႈိင္းေသာသမိုင္းဝင္ အေရးပါမႈရွိသည့္ ကိစၥရပ္ ၃ ရပ္ကို ေတြ႕ႀကဳံခဲ့သည္ဟု ရွီက်င့္ဖိန္ဆုိ

(GMT+08:00)2022-10-16 15:53:25  

     တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ပီကင္း ျပည္သူ႔ ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ စတင္ က်င္းပခဲ႔ၿပီး ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ (၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ကုိယ္စား ညီလာခံသုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ႔ပါသည္။

      ရွီက်င့္ဖိန္က တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ က်င္းပၿပီးခ်ိန္မွစၿပီး ဆယ္ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ပါတီႏွင့္ျပည္သူလုပ္ငန္းအတြက္ ႀကီးမားေသာလက္ေတြ႕က်သည့္အေရးပါမႈႏွင့္ နက္ရႈိင္းေသာသမိုင္းဝင္ အေရးပါမႈရွိသည့္ ကိစၥရပ္ ၃ ရပ္ကို မိမိတို႔ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ေၾကာင္း၊ ပထမအခ်က္မွာ-  တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ေျမာက္ျခင္း၊ ဒုတိယအခ်က္မွာ-တ႐ုတ္ထူးျခားခ်က္္ဝိေသသပါရွိေသာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သည္ ေခတ္ကာလ သစ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ၿပီး တတိယအခ်က္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အသင့္အတင့္ခ်မ္းသာေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း ဘက္စုံတည္ေဆာက္ေရး သမိုင္းဝင္တာဝန္ကို ၿပီးေျမာက္ၿပီး ပထမ နွစ္၁၀၀ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။