တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို ပီကင္း၌ စတင္က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-10-16 11:23:37  

       တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအာဏာရပါတီျဖစ္သည္႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ပီကင္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ စတင္က်င္းပခဲ႔ရာ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင္႔ အထူးဖိတ္ေခၚေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါတီဝင္မဟုတ္ေသာမိတ္ေဆြမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း၊ ယင္းအစည္းအေဝးကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွေန ၂၂ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း China Media Group မွသတင္းအရ သိရပါသည္။

       ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာကို ၾကားနာစိစစ္ၿပီး ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစည္းကမ္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို စိစစ္ကာ ပါတီအေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ (ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္း) ကို စိစစ္ အတည္ျပဳမည္႔အျပင္ ဗဟိုေကာ္မတီသစ္နွင္႔ ဗဟုိစည္းကမ္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္သစ္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မည္ ျဖစ္သည္။

       သမိုင္းသက္တမ္း ၁၀၁ ႏွစ္ရွိသည္႔ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ခဲ႔သည္႔ေနာက္ပိုင္း ၇၃ႏွစ္ဆက္တုိက္ အာဏာက်င္႔သုံးပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံႏွင္႔ ၎မွတစ္ဆင္႔ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အျမင္႔ဆံုးဦးေဆာင္ဌာနျဖစ္ၿပီး တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို ၅ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။