“အလင္းေရာင္ ရုပ္ရွင္ရုံ” သည္ အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအတြက္ ရုပ္ရွင္မ်ားကို “ၾကည့္ရႈ” နားလည္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး

(GMT+08:00)2022-10-16 13:52:07  

      “အလင္းေရာင္ ရုပ္ရွင္ရုံ” သည္ ပရဟိတလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ေမတၱာႏွင့္ ေလးစားမႈျဖင့္ အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအတြက္ အျခားျပတင္းေပါက္တစ္ခု ဖြင့္ေပးပါသည္။ အရင္တုန္းက "႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ျခင္း"သည္ အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအတြက္ မျဖစ္နုိင္ေသာကိစၥ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုဆိုလွ်င္ ၄င္းတို႔၏ ေန႔စဥ္ လုပ္ႏိုင္ေသာကိစၥျဖစ္လာပါသည္။  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က စျပီး တ႐ုတ္ Communication တကၠသိုလ္ မွ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေပးထားျပီး အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအား ရုပ္ရွင္မ်ားကို “ၾကည့္ရႈ” နားလည္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႐ုပ္ရွင္ကား ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားထည့္သြင္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။