စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ အဓိကအခ်က္ကို real economy အေပၚ ထားျခင္း စဲြကုိင္မည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ

(GMT+08:00)2022-10-16 14:58:45  

  တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ပီကင္း ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ စတင္ က်င္းပခဲ႔ၿပီး ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ (၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီကုိယ္စား ညီလာခံသုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ႔ပါသည္။

   ရွီက်င္႔ဖိန္က မိမိတုိ႔သည္ အရည္အခ်င္း ျမင္႔မားေသာ ဆုိရွယ္လစ္ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ကုိ ဖဲြ႔စည္း တည္ေထာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆုိရွယ္လစ္ အေျခခံ စီးပြားေရး စနစ္ကုိ စဲြကုိင္ၿပီး ပုိမုိ ျပည္႔စုံေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားပုိင္စနစ္ စီးပြားေရး ခုိင္ခံ႔ တုိးတက္ေရးကုိ ဦးလည္မသုန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားပုိင္မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ဦးလည္မသုန္ အားေပး ေထာက္ခံ လမ္းညႊန္ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္မီ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စည္းစနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ အဓိကအခ်က္ကုိ real economyအေပၚ ထားျခင္း စဲြကုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးအစားသစ္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ တြန္းအားေပးၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အားေကာင္းနုိင္ငံ၊ အရည္အေသြး အားေကာင္းနုိင္ငံ၊ အာကာသလုပ္ငန္း အားေကာင္းနုိင္ငံ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အားေကာင္းနုိင္ငံ၊ ဆုိက္ဘာ ကြန္ရက္ အားေကာင္းနုိင္ငံ၊ ဒီဂ်စ္တယ္ အားေကာင္းနုိင္ငံ ျဖစ္လာေအာင္ လ်င္ျမန္စြာ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။