တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကို တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံး စာရင္းသြင္းၿပီးျပီ

(GMT+08:00)2022-10-15 11:22:55  

      တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကို တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေပက်င္းတြင္ စုေဝးခဲ့ၾကသည္။ ညီလာခံကိုတက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ စာရင္းသြင္းၿပီးျပီျဖစ္သည္။

      တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံသည္ လာမည့္ငါးႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပို၍ ၾကာရွည္ေသာအခ်ိန္အတြင္း ပါတီႏွင့္ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားႏွင့္ အဓိကမူဝါဒမ်ားကို သိပၸံနည္းက် စီစဥ္မည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔တြင္ တည္ၾကည္ေလးနက္ေသာ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားရွိၿပီး မိမိတို႔၏တာဝန္မ်ားကို သမာသမတ္က်က် ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ကာ ယခုအၾကိမ္ညီလာခံကို စည္းလုံးညီၫြတ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာညီလာခံ ျဖစ္ေအာင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပ ၾကပါသည္။