“ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး ေျခရာမ်ား” နွင္႔ “ရွီက်င္႔ဖိန္၏ အသင္႔အတင္႔ ခ်မ္းသာေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္း စိတ္ႏွလုံး” စာအုပ္ ျဖန္႔ခ်ိ ထုတ္ေဝ

(GMT+08:00)2022-10-15 19:56:39  

   မၾကာမီက “ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး ေျခရာမ်ား”နွင္႔ “ရွီက်င္႔ဖိန္၏ အသင္႔အတင္႔ ခ်မ္းသာေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္း စိတ္ႏွလုံး” စာအုပ္နွစ္အုပ္ကုိ တစ္ျပည္လုံး၌ ျဖန္႔ခ်ိ ထုတ္ေဝခဲ႔ပါသည္။

  အထက္ပါ စာအုပ္ နွစ္အုပ္ ျဖန္႔ခ်ိထုတ္ေဝျခင္းသည္ ရဲေဘာ္ ရွီက်င္႔ဖိန္ကို အမႉးထားေသာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီက ပါတီတစ္ရပ္လုံးနွင္႔ တစ္ျပည္လုံးမွ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ၿပီး အသင္႔အတင္႔ ခ်မ္းသာေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္း ေနထုိင္မႈဘဝ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ျခင္းနွင္႔ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းဆုိင္ရာ ထူးခၽြန္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားနွင္႔ မြန္ျမတ္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ လူအမ်ားအား ပုိမုိ နက္ရႈိင္းစြာ နားလည္သိရွိေစနုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကဒါေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔ ျပည္သူ လူထုမ်ားက ဒုတိယ နွစ္ ၁၀၀ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ေဖၚေဆာင္ရန္နွင္႔ ပုိမုိ သာယာလွပေသာ ဘဝကုိ ဖန္တီးရန္အတြက္ အားမာန္ျပည့္ျဖိဳးစြာ ခ်ီတက္ၾကဖုိ႔ အားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းတြင္ ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။