တရုတ္နုိင္ငံ တည္ေဆာက္ထားေသာ အသင္႔အတင္႔ ခ်မ္းသာေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္းသည္ “ရာနႈန္းျပည္႔” ျဖစ္သည္ဟု ပါတီညီလာခံ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူဆုိ

(GMT+08:00)2022-10-15 21:06:47  

 

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ေျပာေရး ဆုိခြင္႔ရွိသူ စြင္ယဲ႔လီက တရုတ္နုိင္ငံ တည္ေဆာက္ထားေသာ အသင္႔အတင္႔ ခ်မ္းသာေသာ လူ႔ေဘာင္ အဖဲြ႔အစည္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရး ေဆာင္ရြက္ခါစက ခန္႔မွန္းခ်က္ကုိ မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး “ရာနႈန္းျပည္႔” ျဖစ္ကာ စမ္းသပ္မႈမ်ားကုိ ခံနုိင္ပါေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံ၏ လာမည္႔ ရည္မွန္းခ်က္သည္ အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီနုိင္ငံကုိ ဘက္စုံ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

 စြင္ယဲ႔လီက ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံတြင္ အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီနုိင္ငံကုိ ဘက္စုံ တည္ေဆာက္ေရး “ေျခလွမ္း နွစ္လွမ္း” မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ကုိ မကၠရုိ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည္႔ငါးနွစ္အတြင္း မဟာဗ်ဴဟာ တာဝန္မ်ားနွင္႔ အေရးႀကီး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အဓိကထား စီမံခန္႔ခဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။