တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ သဘာပတိအဖဲြ႔က ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပ၊ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-10-15 20:00:32  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ သဘာပတိအဖဲြ႔က ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ျပည္သူ႔ခန္းမ ေဆာင္ႀကီး၌ ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ႔သည္။ ရဲေဘာ္ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး အေရးႀကီး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ေရွးဦးစြာ ပါတီညီလာခံ၏ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဝမ္ဟုနင္၏ ဦးစီးမႈျဖင္႔ လက္ေျမွာက္ မဲေပးေသာ ပုံစံျဖင္႔ ရဲဲေဘာ္ ရွီက်င္႔ဖိန္ အပါအဝင္ လူ ၄၆ ဦးျဖင္႔ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ သဘာပတိအဖဲြ႔ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အမည္စာရင္းကုိ အတည္ျပဳခဲ႔ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ရဲေဘာ္ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ဦးစီးမႈျဖင္႔ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ ခဲ႔ပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အရည္အခ်င္း စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အရည္အခ်င္း စိစစ္ေရး အစီရင္ခံစာကုိ အတည္ျပဳခဲ႔ပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေရးနည္းလမ္း (မူၾကမ္း)ကုိ အတည္ျပဳ ခဲ႔ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔မ်ား စိစစ္ေဆြးေႏြးရန္ တင္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ပါတီညီလာခံ၏ ေလ႔လာအကဲခတ္သူမ်ားနွင္႔ ဧည္႔သည္ေတာ္မ်ား ေရးရာကုိလည္း အတည္ျပဳခဲ႔ပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ သဘာပတိ အစည္းအေဝးတြင္ ပါတီညီလာခံ၏ အစီအစဥ္ကုိလည္း အတည္ျပဳခဲ႔ပါသည္။